Bezpieczna trampolina
w Twoim ogrodzie

 • certyfikat bezpiecznego produktu PPP 62001:2008
 • najwyższej jakości mata produkowana w USA

promocje wiosenne

 • 24h dostawa
 • pół ceny
  transport
 • gratis
  pokrowiec
 • gratis
  drabinka
  dla easyjump 12'/14'/16'

Regulamin

Sklep internetowy, działający pod adresem www.easyjump.pl, prowadzony jest przez firmę Pulares Michelin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000933183 , będącą zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, któremu nadano NIP: 888-312-65-18.

Adres zakładu głównego: Al. Jana Pawła II 55, 87-810 Włocławek

1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.easyjump.pl. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje e-mailem informację o jego otrzymaniu przez sklep oraz prośbę o potwierdzenie zamówienia. 

2. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:

- w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze i przelewem - po tym, jak do sklepu dotrze od klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia,

- w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową - w chwili autoryzacji karty.

3. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność towaru w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

4. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wysłania towaru. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

5. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, bądź wprowadzania w nich zmian.

6. Towary dostępne w magazynie wysyłane są następnego dnia roboczego i dostarczane przez doręczyciela kolejnego dnia. Realizacja zamówień na towary, których aktualnie brak w magazynie jest uzgadniana z klientem pocztą e-mail lub telefonicznie.

7. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary: - przy odbiorze: należność pobiera doręczyciel; - kartą kredytową: należność pobierana jest w chwili stwierdzenia możliwości wysłania towaru; - przelewem na rachunek bankowy:

BRE Bank S.A. Multibank: 10 1140 2004 0000 3902 7660 4845

Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a Sklepem Internetowym easyjump.pl. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy ma miejsce poprzez wydrukowanie i przekazanie klientowi dokumentu noszącego nazwę "specyfikacja sprzedaży" lub faktury VAT.

8. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku "O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego" określa uprawnienie kupującego do żądania, w sytuacji gdy zakupiony towar jest niezgodny z umową - doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa lub wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Reklamacje należy składać w formie pisemnej po uprzednim skontaktowaniu się z firmą Pulares Michelin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na adres e-mail: sklep@easyjump.pl lub telefonicznie pod nr 054 2345 300. Naprawy i wymiany dokonywane są nieodpłatnie. 14 dni jest terminem wiążącym na ustosunkowanie się do żądania kupującego i nie dokonanie tego oznacza uznanie żądania za uzasadnione. Jeśli zaistniały okoliczności, w których kupujący nie może żądać naprawy lub wymiany albo sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa lub wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, konsument ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy (chyba że niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna). Konsument traci uprawnienia do żądania doprowadzenia towaru do zgodności z umową, jeśli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności tego towaru z zawartą umową nie zawiadomi firmy Pulares Michelin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , a w każdym przypadku uprawnienie wygasa z upływem dwóch lat od wydania rzeczy.

9. Ewentualne wady lub uszkodzenia sprzętu objęte gwarancją będą usunięte bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych (w uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu do 21 dni roboczych).  W sprawie reklamacji należy kontaktować się z firmą Pulares Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na adres e-mail: sklep@easyjump.pl lub telefonicznie pod nr 054 2345 300 i po uzgodnieniu dostarczyć towar do siedziby firmy: ul. Jana Pawła II 55, 87-800 Włocławek.

10. Warunki gwarancji

Podstawą do gwarancji jest dowód zakupu.

 Gwarancja na stalową konstrukcję trampoliny na okres 10 lat. Na pozostałe (miękkie elementy) okres gwarancji trwa 12 miesięcy przy zakupie na podstawie faktury. Przy zakupie na paragon okres gwarancji na miękkie elementy trwa 24 miesiące. 

Podstawą do reklamacji wynikających z uszkodzenia paczki w transporcie jest sporządzenie protokołu szkodowego z udziałem kuriera.

 1. Datą od której obowiązuje gwarancja, jest data wystawienia dokumentu zakupu (Faktura VAT lub paragon).
  Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usunięte bezpłatnie przez serwis Pulares Michelin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dane kontaktowe na stronie kontakt).
 2. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi lub instalacji, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt np.: zainstalowanie sprzętu, konserwacja.
 3. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia elementów
 4. Niniejsza gwarancja obejmuje usterki sprzętu spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi i nie stosuje się do materiałów eksploatacyjnych lub innego wyposażenia dodatkowego.
 5. Uszkodzony sprzęt Reklamujący dostarczy do serwisu Pulares Michelin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością osobiście, przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską.
 6. Warunki przyjęcia sprzętu do naprawy - obowiązki klienta:
  • dokładnie sprawdzić uszkodzony sprzęt i opisać rodzaj uszkodzenia,
  • opis wraz z uszkodzonym sprzętem i dokumentem zakupu dostarczyć do Pulares Michelin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Jana Pawła II 55, 87-800 Włocławek, po wcześniejszym zgłoszeniu reklamacji mailem
  • sprzęt należy dostarczyć kompletny w  opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem,
  • po wykonaniu naprawy sprzęt jest przekazywany Klientowi (lub upoważnionej osobie)
 7. W przypadku przesyłek kurierskich wszelkie koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczenia, transportu i innym ryzykiem ponosi Klient.
 8. Ochrona gwarancyjna nie będzie udzielona jeżeli w dokumencie zakupu wystąpią jakiekolwiek zmiany, wytarcia lub zamazania.
 9. Ewentualne wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 21 dni roboczych, lecz w uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu, jednak nie dłużej niż do 3 miesięcy od daty dostarczenia sprzętu do naszego serwisu.
 10. Gwarancją nie są objęte:
  • uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne lub celowe uszkodzenia sprzętu i wywołane nimi wady,
  • uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania transportu czy konserwacji sprzętu, a także stosowanie sprzętu niezgodnie z przepisami bezpieczeństwa,
  • uszkodzenia i wady wynikłe na skutek zdarzeń losowych, np: powódź, huragan itp
  • uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji, napraw, przeróbek, dostrojeń lub zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez Klienta lub Użytkownika,
  • sprzęt, który nie został dostarczony do Pulares Michelin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w oryginalnym lub bezpiecznym opakowaniu, oraz wywołane tym uszkodzenia,
  • sprzęt, którego dokument zakupu, lub numery seryjne w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano lub zatarto,
  • sprzęt, do którego Klient zagubił dokument zakupu, który jest jedynym dokumentem umożliwiającym reklamowanie sprzętu.
 11. Każdy reklamowany sprzęt serwis Pulares Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sprawdza pod względem poprawności działania. Jeżeli sprzęt jest sprawny Pulares Michelin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może obciążyć reklamującego kosztami związanymi ze sprawdzeniem sprzętu.
 12. Przy zwrocie reklamowanego sprzętu Pulares Michelin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością potrąca równowartość uszkodzonych z winy reklamującego elementów oraz koszty ich wymiany.
 13. Wadliwy sprzęt lub części, które wymieniono stają się własnością Pulares Michelin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
 14. W przypadku podejrzenia naruszenia przesyłki, lub uszkodzenia przesyłanego sprzętu w czasie transportu, prosimy o stosowanie następującej procedury:
  • po otrzymaniu przesyłki należy sprawdzić stan opakowania w obecności kuriera. Każda przesyłka powinna być zapieczętowana firmową taśmą z logo Pulares Michelin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Jeżeli tak nie jest, oznacza to, że przesyłka była otwierana przez osoby nieuprawnione - należy sprawdzić jej zawartość w obecności kuriera,
  • po zauważeniu jakiegokolwiek uszkodzenia opakowania należy rozpakować przesyłkę w obecności kuriera i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości wspólnie sporządzić stosowny protokół,
  • jeżeli uszkodzenie przesyłki zostało stwierdzone po odjeździe kuriera mimo braku śladów uszkodzenia opakowania, należy sporządzić protokół uszkodzenia zawierający: opis uszkodzenia, nr listu przewozowego, datę doręczenia, oczekiwania finansowe z tytułu poniesionych strat,
  • protokół ten należy dostarczyć do lokalnego oddziału firmy kurierskiej, która wykonała usługę, a jego kopię przesłać faksem do Pulares Michelin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dane kontaktowe na stronie kontakt)
 15. Prawa i obowiązki stron reguluje wyłącznie niniejsza umowa, z warunkami której Klient winien się zapoznać.

11. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zwrócić kupiony towar bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odbioru przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony i musi być zwrócony w oryginalnym fabrycznym opakowaniu. O zwrocie towaru sprzedawca musi być poinformowany w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki w formie pisemnej. Pieniądze zostaną zwrócone po otrzymniu zwracanego towaru, w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta.

Serdecznie zapraszamy Państwa na zakupy!